?GAUS Group Pozarevac :: Elektrooprema / Zastupanje inostranih firmi / Energetika / Marketing :: Detektori metala / Neodijum magneti / LED rasveta / Frekventni regulatori TOSHIBA

Politika kvaliteta

Odgovornost prema kupcu/korisniku


Shvatajući kvalitet procesa rada i poslovanja kao najvažniji faktor konkurentnosti i uspešnosti na tržištu, uvek i u potpunosti ispunjavajući zahteve kupaca/korisnika, preduzeće GAUS Group teži da obezbedi njihovo poverenje i zadovoljstvo kvalitetom svojih proizvoda i uslugama kao i stalnim unapređenjem kvaliteta u svim fazama procesa rada i poslovanja.


Odgovornost prema preduzeću


Aktivnim planskim i efikasnim korišćenjem raspoloživih ljudskih i materijalnih resursa, usmerenih na stalno unapeđenje kvaliteta, preduzeće GAUS Group teži da održi dostignuti, konkurentni nivo kvaliteta, uz minimalne troškove procesa rada i poslovanja.

Imajući u vidu navedena opredeljenja preduzeće GAUS Group je usvojilo sopstvenu politiku kvaliteta zasnovanu na sledećim osnovnim principima:

1. Kvalitet usluge i procesa rada je, za sve zaposlene, neprikosnoveni prioritet u radu i osnovni izvor odgovornosti za stalno

ispunjavanje zahteva kupaca/korisnika u okviru sopstvenih procesa rada i odnosima sa svim zainteresovanim stranama.2. Sistem upravljanja kvalitetom preduzeća prvenstveno je usmeren na:

- stalno identifikovanje nedostataka u procesima poslovanja i njihovo otklanjanje učešćem svih zaposlenih, a pre svih

menadžera na svim nivoima i

- stalno inoviranje procesa rada i poslovanja na radnim mestima svih zaposlenih;3. Kriterijumi kvaliteta preduzeća su:

- efikasan i efektivan rad, odnosno rad "bez greške",

- potpuna osposobljenost i odgovornost svih zaposlenih za procese u kojima rade, a posebno menadžera i

- izvođenje svih aktivnosti na vreme i kvalitetno, od strane svih zaposlenih;4. Merila kvaliteta preduzeća su:

- minimalan nivo neusaglašenosti u procesima rada i poslovanja,

- maksimalana okrenutost kupcu i ispunjavanje njegovih zahteva te korektan odnos svih zaposlenih,

- potpuna dokumentovanost procesa rada i poslovanja u skladu sa zakonskim i internim propisima i

- produktivnost, ekonomičnost, racionalnost i kvalitet na konkurentnom nivou.Odgovornost prema zaposlenima


U realizaciji politike kvaliteta preduzeće GAUS Group, pored ostvarivanja partnerskih odnosa sa kupcima i dobavljačima, brige za opstanak i razvoj preduzeća i obaveza prema široj okolini, ima posebnu odgovornost prema zaposlenima - za njihove potrebe, zadovoljstvo u radu i lični stručni razvoj svakog pojedinca.